358. Považujte nás za své skutečné přátele

Během celého vašeho života a za všech okolností vás my andělé milujeme a zbožňujeme. Naše čistá láska nikdy nezakolísá, protože ve vás vždycky vidíme dobrotu a krásu, kterou stvořil Bůh. Nikdy se nedíváme na iluzorní povrch věcí. Naopak se vždycky za­měřujeme na úžasné světlo, které září ve vašem nitru a kolem vás. Pokud byste byli schopni tuto záři vidět, pochopili byste, proč vás tolik milujeme.

355. Důvěřujte svému vnitřnímu vedení

Odpovědi na otázky týkající se vaší současné situace už znáte. Ve ztišení slyšíte, jak vás vaše vnitřní moudrost vede, a my andělé vás dnes vyzýváme, abyste tomuto zdroji důvěřovali. Už víte, co dělat, takže váš dotaz není žádostí o novou informaci ani o vedení. Ptáte se spíše, zda můžete důvěřovat tomu, že vaše roz­hodnutí vás povede pozitivním směrem.

354. Uznejte génia v sobě

Vaše vnitřní já je nekonečně moudré. Jste napojeni na univer­zální Zdroj, který má přístup k veškerému vědění. Vaše moud­rost pramení ze stejného zdroje jako moudrost, kterou byl obdařen kterýkoli génius, který kdy žil – tedy přímo z Boží mysli. Proto je důležité, abyste o sobě smýšleli a mluvili s láskou. Když mluvíte o své inteligenci, vyjadřujete se zároveň o Bohu.

349. Přijměte své zdraví

Tak jako bohatství, i zdraví je vlastně úhel pohledu, pro který se můžete rozhodnout. Čím více se soustředíte na duševní a fyzickou pohodu a zdraví své i druhých, tím více ho zakoušíte. Dnes si nevšímejte pozemského zdání nemoci nebo zranění, ný­brž se snažte vidět v každém člověku zdraví (zvláště pak v sobě).

348. Přijměte své bohatství

Čím více jste si vědomi svých požehnání, tím více se vám jich dostává. Cesta k bohatství je vydlážděna vděčností a uvědomo­váním si hojnosti. Dnešní rada je velmi jednoduchá a jasná: všímejte si všech forem hojnosti ve svém životě. Existuje jich velké množství, například hojnost času, možností, lásky, energie, krásy a podobně.

345. Užívejte si nekonečné hojnosti

Všechno, co potřebujete k naplnění svého Božského životního poslání, je vám bez ustání poskytováno. Čeho byste chtěli mít víc? Všechno, na co jen pomyslíte, je vám dáváno. Důležité je zůstat prostřednictvím modlitby a meditace ve stálém kontaktu s Bohem a poté jednat podle toho, jak vás Nebesa povedou. Toto partnerství vám umožňuje, abyste se uvolnili a s radostí se sou­středili na službu druhým.

341. Přijměte své štěstí

O štěstí nemusíte usilovat ani zápasit, protože je to přirozený stav vašeho bytí. Bůh je čirá radost a jako jeho děti s ním tento jeho rys sdílíte. Skleslí jste jen tehdy, když se odkloníte od světla a hledíte do iluzorní temnoty. Dívejte se dnes vstříc zářícímu Světlu. Soustřeďte se na Boha při všem, nač budete myslet, co budete říkat a co budete dělat. A uvědomte si, že všechno je dobře.

338. Radujte se z věčné lásky

Láska, která vás pojila s druhou osobou nebo se zvířetem, je pouto, které nemůže být nikdy přerušeno. I ve vztazích s lidmi, vůči nimž jste později zahořkli, zůstává láska nedotčená. Přivedla vás k sobě z nějakého důvodu. Vaše vzájemná láska vytvořila kouzlo, které vás oba navěky pozvedá, a to i tehdy, když je vztah u konce.

337. Oslavujte nové začátky

Toto je pro vás doba pozitivních změn. Je důležité, abyste se soustředili na to, co nového přijde, místo abyste se trápili kvůli tomu, co opouštíte. Procházíte růstovým cyklem, a proto se mů­žete cítit zahlceni množstvím lekcí, které k vám přicházejí najed­nou. Vězte však, že všechno se už začíná zklidňovat.

335. Požehnejte své minulosti

Vaše zkušenosti a vztahy vám daly mnoho darů. Mnoho jste se díky nim naučili, získali jste moudrost, sílu, trpělivost a mnoho dalšího. Nastal čas, abyste se smířili se svou minulostí a uvědomili si, že všechno se stalo z dobrých Božských důvodů. Nelitujte ni­čeho, co se stalo, protože díky svým zkušenostem jste se stali tou úžasnou bytostí, kterou jste.

331. Povzneste se nad iluze

Každý zdánlivý problém je založen na iluzi, že v Božím světě mohlo něco selhat. Když si však uvědomíte, že za vším je Boží řád, uvolníte se a odevzdáte se cele do náruče vesmíru, který přesně ví, co dělá. Jeho matematická přesnost a láska jsou základem všeho, co se děje. Proto všechny těžkosti, s nimiž se setkáváte, vznikají na základě předpokladu, že je něco špatně nebo v nepořádku. To je však nemožné.

328. Otevřete bránu hojnosti

Právě v rukou držíte klíče k bráně hojnosti. Představují je ote­vřené srdce a mysl, jež jsou připraveny přijímat. Schopnost přijímat vychází ze schopnosti vnímat možnosti a potenciál svůj, druhých i všech situací. Znamená to vnímat a zužitkovat Boží ideje, které vám my andělé předáváme, a také dovolit druhým, aby vám pomáhali.

322. Buďte k sobě shovívaví

Samozřejmě, že chcete být šťastní, zdraví, úspěšní a spokojení, avšak způsob, jak dojít k tomuto cíli, je být k sobě vlídní. Když se snažíte jít rychlejším tempem, sami sebe na své cestě zdržujete, stejně jako když se hodnotíte příliš tvrdě. Co se týče vaší duchovní cesty, bolest neznamená pokrok, ale mír ano.

319. Vězte, že jste kompetentní

Někdy se vás vaše ego snaží zrazovat od toho, abyste naplňovali své duchovní poslání a věnovali se duchovním praktikám. Pokud byste ten hlas poslechli, pak byste se cítili sklíčení a nejistí si sami sebou i smyslem svého života. Dnes s vámi my andělé bu­deme pracovat na tom, abychom zmenšili kapacitu vašeho ega. Máte schopnost přestat se nechat ovládat strachem, a naladit se naopak na vibrace lásky.

318. Velmi si sebe važte

My andělé někdy pozorujeme, jak bojujete s pocity, že nejste oblíbeni nebo milováni. Rádi bychom, abyste věděli, že ačkoli se tento strach objevuje u každého člověka, není založen na sku­tečnosti. Pravda je taková, že jste oblíbení a milovaní. Lidé si vás váží a vy víte, že také my vás milujeme a zbožňujeme.

317. Buďte optimisté

Šťastné srdce je zdravé, jak po fyzické, tak po citové stránce. Štěstí nemůže být nikdy „přespříliš“, protože nitro každého z vás naplňuje neomezená míra štěstí. Avšak my andělé jsme si všimli, že někteří lidé pocitům radosti nedůvěřují. Na to bychom se dnes rádi zaměřili.

315. Zbavte se strachu a nerozhodnosti

Není čeho se bát. Strach je jen ozvěnou z hlubin vaší nevědomé paměti z dob, kdy se vaše já pokusilo oddělit od Boha. Něco takového by samozřejmě nebylo nikdy možné, a tak bylo učiněno rozhodnutí vytvořit „omezené vědomí“, a zmenšit tak vědomé spojení s Bohem. Tím nastala masová ztráta paměti. Lidé zapo­mněli na lásku, aby si vytvořili iluzorní nezávislost na Bohu. Tehdy vznikla svobodná vůle člověka.

307. Radujte se z pocitu sounáležitosti

Máte-li někdy pocit, že se příliš lišíte od ostatních a že mezi ně nezapadáte, vzpomeňte si v takových chvílích, že mezi námi anděly a vámi vládne vždycky harmonie. Vědomí sounáleži­tosti vychází z toho, že s druhými sdílíte společné zájmy a zvyky. Někdy to znamená, že je třeba se přihlásit do nějakého klubu nebo kurzu, který vám nabízí téma nebo činnost, jež vás zajímají, abyste si našli nové přátele podobného založení.

300. Věřte svým nápadům

Mnoho vašich myšlenek a nápadů je odpovědí na vaše modlitby. Když se modlíte a žádáte o Boží pomoc, my andělé vám často odpovídáme tak, že vám šeptáme do ucha rady, které pak vnímáte jako myšlenky, pocity, vize nebo konkrétní slova. Pokud například žádáte o finanční pomoc, pošleme vám myšlenku, která vám pomůže zvýšit váš příjem.

290. Zanechte sebeodsuzování

V konečném důsledku platí, že jediný člověk, kterému musíte odpustit, jste vy samotní. Zlost, zášť a odpor, jež pociťujete vůči druhým, nakonec vždycky souvisejí pocity, které máte vůči sobě samým. Proto možná některé vaše pokusy odpustit druhým selhaly. Dokud neodpustíte sami sobě, budou výčitky, kterými se zahrnujete, pronikat i do vašich vztahů.

289. Vězte, že nikdy nemůžete požádat o příliš mnoho

My andělé jsme si všimli, že se často obáváte, zda nežádáte příliš. Říkáte si, zda to není sobecké nebo nesprávné žá­dat o pomoc k blahobytu na materiální úrovni, s uzdravováním a s mnoha takzvanými maličkostmi, které patří k životu. Dnes by­chom se chtěli zabývat všemi strachy, které by mohly zapříčinit, že byste váhali požádat nás o pomoc a přijmout ji.

288. Věřte, že jsme právě teď s vámi

Neexistuje chvíle, kdy byste byli sami, protože my andělé sto­jíme bez ustání po vašem boku a bdíme nad vámi v každém okamžiku. Jsme s vámi, dokonce i když spíte, ale také když řídíte, pracujete, jíte, nakupujete, milujete se, hádáte se, smlouváte, tvo­říte, odpočíváte, i během kterékoli jiné aktivity, která vás napadne. Můžete nás kdykoli požádat o pomoc. Velmi rádi vám také dáváme znamení, jež vám připomínají, že jsme s vámi, tak abyste nás ne­zapomínali žádat o pomoc. Stačí jen říci.

287. Hrajte si s barvami

Splynout s davem neznamená žádné bezpečí ani výhodu. Vaše barevná stránka je mnohem zábavnější a barvy také dodají mnohem více energie vám i ostatním. Proto dnes tuto svou stránku projevte: oblékněte se do jasných barev, jezte barevné jídlo a dejte najevo svou živost vyprávěním vtipů, hraním si, dobou zábavou a hlavně tím, že budete sami sebou.

286. Roztáhněte křídla a vzneste se vzhůru

Máte mnoho darů, o které se můžete podělit se světem. Již sama vaše přítomnost na planetě Zemi je darem. Jako ztě­lesnění Boží lásky přinášíte požehnání a uzdravení už jen pouhou svou existencí, přesto však toužíte roztáhnout svá křídla a vznést se ještě výše. Chcete zažívat zářivou radost a naplnění mnohem častěji. Toužíte se cítit svobodní, neomezení tíhou obav týkajících se peněz a ostatních materiálních věcí. Rádi byste věnovali svůj čas pouze činnostem, které způsobují, že vaše srdce překypuje radostí.

276. Řiďte se svým Božským vedením

My andělé s vámi komunikujeme bez ustání, odpovídáme na vaše otázky a vedeme vás. Naše sdělení vnímáte jako emoce, vnuk­nutí, předtuchy, pocit vyvolávající husí kůži, sny, intuicí vnímaná slova a obrazy viděné vnitřním zrakem. Také vám posíláme opaku­jící se znamení ve fyzickém světě a chceme vás ujistit, že skutečně komunikujete s námi a že se skutečně jedná o naše vzkazy.